Kami akan mengalahkan apa-apa maklum yang munasabah!